Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Dárkové poukazy +420 775 111 728 info@resortvrchlabi.cz

REZERVAČNÍ PODMÍNKY

 

 1. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ
 2. Tyto rezervační podmínky (dále jen „VOP“ nebo „podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami ze smlouvy o rezervaci ubytování v zařízení Resort Vrchlabí (dále také jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adreseresortvrchlabi.cz (dále také jen „portál“), na jejíž jedné straně stojí ubytovatel (dále také jen „ubytovatel“) a na straně druhé zákazník, který si ubytování objednal (dále také jen „zákazník“).

 

 1. Ubytovatele při uzavírání následné smlouvy o ubytování zastupuje společnost H.E.B. servis s.r.o., Vítkovice v Krkonoších 201, 512 38 Vítkovice, email: hebservis@gmail.com, tel. 773 202 069.

 

 1. Ubytovatel se uzavřením smlouvy zavazuje umožnit zákazníkovi dočasné užívání nemovitosti vybrané zákazníkem na portálu v termínu zvoleném na portálu zákazníkem a zákazník se zavazuje, že v ubytování dočasně využije a zaplatí sjednanou cenu za ubytování (dále také jen „cena“).

 

 1. Ubytovatelem je vlastník nemovitosti, kterou si prostřednictvím portálu zákazník rezervoval.

 

 1. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
 2. Ubytovatel sděluje, že:
 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, ubytovatel si neúčtuje žádné další poplatky;
 • cena je uváděna včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, případě jsou poplatky uvedeny samostatně na portálu při rezervaci ubytování;
 • údaje o existenci práv z vadného plnění jsou uvedeny dále v těchto podmínkách;
 • smlouva se uzavírá v českém jazyce a bude uložena v elektronickém archivu ubytovatele, přičemž zákazník ní má přístup toliko prostřednictvím ubytovatele;
 • údaj i mimosoudním řešení sporů je uveden dále v těchto podmínkách;
 • není vázán žádnými kodexy chování.

 

III. CENA A REZERVACE UBYTOVÁNÍ

 1. Při rezervaci ubytovatel požaduje úhradu zálohy na cenu ubytování (dále také jen „záloha“) ve výši 0% až 100% ceny ubytování, přičemž zákazník bude při uzavírání smlouvy o rezervaci informovaný o:
  1. konečné ceně za ubytování vč. všech poplatků a případné ceně za doplňkové služby a
  2. výši zálohy.
 2. Zákazník provádí rezervaci ubytování prostřednictvím portálu, přičemž na portálu vybere:
  1. termín, ve kterém má zájem být ubytován,
  2. nemovitost, ve které má zájem být ubytován,
  3. počet ubytovaných osob,
  4. případné doplňkové služby

a následně vyplní své identifikační údaje, identifikační údaje dalších hostů a vybere způsob platby, přičemž platbou zálohy na cenu ubytování je uzavřena smlouva o rezervaci.

 

 1. Pokud uživatel po uzavření smlouvy zjistí, že uvedl nesprávné údaje je oprávněn kontaktovat ubytovatele prostřednictvím shora uvedeného emailu a požádat o změnu.

 

 1. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí uživatel. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zašle poskytovatel na email uživatele výzvu k úhradě ceny, ledaže cena bude uhrazena bezprostředně po provedení objednávky.

 

 1. Bez zbytečného odkladu po úhradě zálohy zašle poskytovatel na email uživatele fakturu. Odeslání faktury je chápáno jako potvrzení o uzavření smlouvy.

 

 1. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně ubytovatele při uvedení ceny, není ubytovatel povinen poskytnout ubytování za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Ubytovatel informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu, nejpozději však alespoň 20 dní před termínem ubytování, a informuje zákazníka o ceně, za kterou je možné ubytování poskytnout.

 

 1. ZÁLOHA A STORNO PODMÍNKY
 2. Při rezervaci ubytovatel požaduje úhradu zálohy na cenu ubytování (dále také jen „záloha“) ve výši 0% až 100% ceny ubytování.

 

 1. Zálohu je možné uhradit bankovním převodem. Jiný způsob úhrady zálohy není možný.

 

 1. Zákazník je oprávněn rezervaci kdykoli zrušit. V případě zrušení rezervace:
  1. více než 15 a více dnů před začátkem ubytování je zrušení rezervace zcela zdarma a ubytovatel složenou zálohu bez zbytečného odkladu vrátí na účet, ze kterého byla uhrazena,
  2. 14 a méně dnů před začátkem ubytování má ubytovatel právo na úhradu storno poplatku ve výši 100% ceny zálohy, přičemž pohledávka zákazníka na vrácení zálohy je v takovém případě bez dalšího započtena na pohledávku ubytovatele na úhradu storno poplatku, s čímž obě strany souhlasí.

 

VII. DALŠÍ PODMÍNKY

 1. Rezervované nemovitosti jsou k dispozici od 14:00 hodin v den příjezdu a do 10:00 hod. v den odjezdu.

 

 1. Zákazník je povinen:
 • užívat prostory určené k ubytování řádně, udržovat pořádek a čistotu a zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování ze strany třetích osob;
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobily;
 • chovat se v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. tak, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
 • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti zákazníka neužívají, a uzavřít okna,
 • uložit cennosti na místo k tomu určené, popřípadě požádat ubytovatele o uschování cenností.

 

 1. Zákazník bez souhlasu ubytovatele nesmí:
 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných zákazníkem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv a jsou možné pouze v době od 16:00 hod. do 21:00 hod. se souhlasem ubytovatele; návštěvy mohou zákazníci přijímat jen ve společných prostorách;
 • umístit v prostorách penzionu zvířata bez souhlasu ubytovatele;
 • kouřit mimo prostory k tomu určené.

 

 1. Zákazník je povinen dodržovat i pokyny ubytovatele, které nejsou uvedeny v této smlouvě a které mu ubytovatel osobně sdělí po nástupu k ubytování. Současně je zákazník povinen se chovat v souladu s běžnou morálkou a předcházet vzniku škod na majetku ubytovatele.

 

 1. Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li zákazník podstatným způsobem své povinnosti ze smlouvy anebo dobré mravy.

 

VIII. REKLAMACE

 1. Host má vždy právo na uplatnění práv z odpovědnosti za vady dle zákona č. 89/2023 Sb., přičemž ubytovatel se bude zabývat každou reklamací, kterou obdrží.

 

 1. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu a musí být doručena ubytovateli prostřednictvím těchto kontaktů:
 • elektronicky shora uvedeným e-mailem,
 • poštovním doručovatelem nebo osobně na adresu ubytování,
 • osobně v ubytovacím zařízení.

 

 1. Host je povinen k vyřízení reklamace poskytnout veškerou součinnost.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Pokud je vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vztahem spotřebitelským k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem z smlouvy.

 

 1. Pokud je vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vztahem spotřebitelským Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2023